Program ke stažení

Materiály a přílohy k programu ke stažení

Nepovinné přílohy – další rozšiřující materiály – Loutkové elementárium

Anotace programu

Pro žáky 3. až 5. ročníků ZŠ je v průběhu programu připraveno 16 hodin zážitkové výuky (1 hodina = 45 minut) se zaměřením na poznávání tradic a lokální historie včetně specifik regionu a rozvoj kreativity žáků v propojení s loutkovým divadlem. Program Loutková laboratoř I představí loutku jako zprostředkující médium vzdělávání v oblasti poznávání tradic a kultur a budování vztahu k umění, jazyku a řemeslné práci. Program propojí systematický „laboratorní“ postup v poznávání loutky a její svět s nekonečným světem fantazie, který se při práci s loutkou otevírá. Každá z částí programu podporuje rozvoj jiné klíčové kompetence a umožňuje užití jiné techniky učení. Dohromady program poskytuje příklad komplexního poznávání tématu, včetně využití mnoha témat průřezových.

Cíl programu

Cílem programu je teoreticko-praktické obeznámení žáků se specifickým druhem umění. Program využívá mnoha mezipředmětových vazeb a kreativní činnost žáků. Zároveň program zvyšuje zájem žáků nejen o výtvarnou a dramatickou výchovu, ale také o regionální dějiny s jejich specifiky. Jedním z hlavních cílů programu je umožnit žákům projít procesem tvorby loutky, přizpůsobeným jejich věku. Výstupem programu je vlastní loutka, kterou žáci adekvátně prezentují a zasazují ji do souvislostí s příběhem, který své loutce vymysleli.

Forma

Projekt je rozvržen do několika částí, z nichž každá je vedena jinou formou. První část, jež probíhá v Muzeu loutek v Plzni (lze nahradit regionálním muzeem s expozicí loutkářství), je vedena formou skupinové výuky a formou interaktivní. Druhá část je zasazena do profesionálního Divadla Alfa (lze nahradit jiným loutkovým divadlem), kde specifické prostředí utváří unikátní atmosféru pro skupinovou a individualizovanou výuku. Třetí část probíhá na půdě školy, kde již převažuje kreativní práce žáků. Finální částí je výstava prací žáků ve škole. Forma programu je prezenční a probíhá ve skupinách za asistence edukátora. Program probíhá celkem ve třech různých prostorách, díky čemuž je téma komplexně a zároveň atraktivně pojato. Muzeum loutek (nebo regionální muzeum s loutkovou expozicí) dokládá u tématu podstatné historické kořeny. Loutkové divadlo (nebo divadlo s hostujícím loutkářským souborem) předkládá žákům praktické využití svých možností a je zároveň plynulým navázáním tradice na současnou kulturní scénu. Žáci přímo při představení a posléze v zákulisí poznávají tajemné prostory divadelní práce a spontánně se učí novým rolím a dovednostem, které následně využívají při vlastní tvorbě.

Hodinová dotace

Program zahrnuje 16 vyučovacích hodin (1 hodina = 45 minut) rozdělených do 3 dílčích bloků, z nichž každý cílí na jiný přístup k tématu. První blok je čtyřhodinový a probíhá v muzeu se zaměřením na loutkářskou kulturu, nebo v regionálním muzeu, která obsahuje loutkářskou expozici. Druhý blok probíhá v loutkovém divadle, nebo v divadle s hostujícím loutkářským souborem a čítá čtyři vyučovací hodiny. Třetí blok je osmihodinový a probíhá přímo ve škole za účasti edukátora.

Předpokládaný počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

1 třída (optimální počet žáků 20), 3.–5. ročník ZŠ

Galerie z konaných akcí