Program ke stažení

Materiály pro 3. ročník ke stažení

Materiály pro 4. ročník ke stažení

Materiály pro 5. ročník ke stažení

Anotace

Program zážitkovou formou seznamuje žáky s obdobím pravěku a středověku.

Žáci 3. ročníků v tematickém bloku č. 1 Regionální historie v období středověku pracují s interaktivními animovanými filmy, jejichž prostřednictvím se seznámí s bájemi, pověstmi a mýty plzeňského regionu a zároveň je nenásilnou interaktivní formou zasadí do historických reálií. Během projektového dne pracují ve stálé expozici Historie s replikami artefaktů i s reálnými předměty z období středověku.

Žáci 4. ročníků v tematickém bloku č. 2 Minulost kraje a předků pracují s interaktivní časovou osou k tématu pravěkých dějin, s pojmy a ikonografickými vyobrazeními a s replikami pravěkých artefaktů, s interaktivní animovanou knihou vážící se k regionálním dějinám v období středověku, a v rámci projektového dne pracují s reálnými předměty z období pravěku i středověku, věnují se explikační činnosti na replikách pravěkých drtidel apod.

Žáci 5. ročníků v tematickém bloku č. 3 Současnost a minulost v našem životě pracují s interaktivní časovou osou zaměřenou na období novověku, vytvářejí myšlenkovou mapu evropských stylů a slohů a během projektového dne ve stálé expozici Užité umění/Umělecké řemeslo pracují s obrazovými didaktickými pomůckami a spojují je se skutečnými předměty v expozici.

Na závěr žáci vždy prezentují získané znalosti a dovednosti.

Žáci v programu pracují s replikami historických artefaktů i s reálnými předměty, učí se využívat informační potenciál expozice (vyhledávání údajů na informačních panelech, na interaktivních dotykových obrazovkách a infopointech), spolupracují ve skupinách. Program klade důraz na principy místně ukotveného učení – prozkoumávání stálých expozic v hlavní budově Západočeského muzeu v Plzni.

Návaznost na RVP: Prvouka (ŠVP 5.1. Prvouka (Prv) 3. ročník) a Vlastivěda (ŠVP 5.1. Vlastivěda (Vl) 4. ročník a ŠVP 5.1. Vlastivěda (Vl) 5. ročník) a oblast Lidé a čas.

Cíl programu

Tématický blok č. 1 – Regionální historie v období středověku pro 3. ročník – žák rozlišuje faktografii od legend, mýtů a pověstí, analyzuje informace. Nástroj hodnocení: ústní „vyzkoušení“ žáka v závěrečné, fixační části.

Tématický blok č. 2 – Minulost kraje a předků pro 4. ročník – žák vyhledává a analyzuje informace, prostřednictvím interaktivní časové osy, tabulek s pojmy a ikonografickými vyobrazeními a replik vytváří ilustrovanou mapu dějin. Spolupracuje ve skupinách. Na konci žák stručně shrne získané informace a vybere z nich ty, které mu připadají nejdůležitější. Nástroj hodnocení: ústní „vyzkoušení“ žáka.

Tématický blok č. 3 – Současnost a minulost v našem životě pro 5. ročník – žák, vytváří myšlenkové mapy prostřednictvím didaktické pomůcky (obrazového materiálu a pojmů), spolupracuje ve skupinách. Na konci žák stručně shrne získané informace a vybere z nich ty, které mu připadají nejdůležitější. Nástroj hodnocení: ústní „vyzkoušení“ žáka.

Forma

Prezenční (frontální forma pro úvodní část výuky, frontálně individuální a skupinová při práci s interaktivními animacemi)

Hodinová dotace

16 vyučovacích hodin

Předpokládaný počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Předpokládaný počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Žáci 3.–5. ročník ZŠ, max. počet žáků – 1 třída (přibližně 30 žáků)

Doporučení realizátorům: ideální počet pro realizaci programu je 20 žáků