Program ke stažení

Materiály pro 8. ročník ke stažení

Materiály pro 9. ročník ke stažení

Anotace

Program zážitkovou formou seznamuje žáky s obdobím novověku a moderní doby.

Žáci 8. ročníků pracují v tematickém bloku Novověk pro 8. ročník s různými didaktickými pomůckami jako např. s ilustracemi a mapovými a textovými podklady k období renesance, s interaktivní aplikací k období baroka, a v rámci projektového dne pracují s reálnými předměty z období novověku ve stálé expozici Historie v Západočeském muzeu v Plzni a s obrazovým a textovým materiálem k průmyslové revoluci v 19. století. Součástí je vycházka centrem města.

Žáci 9. ročníků v tematickém bloku č. 2 Moderní doba pro 9. ročník pracují s různými didaktickými pomůckami jako např. s dřevěnou interaktivní tabulí a textovými podklady k období první republiky, s textovým a video materiálem k období 2. světové války, a v rámci projektového dne pracují s reálnými předměty z období 2. světové války a poválečného vývoje ve stálé expozici Muzea na demarkační linii v Rokycanech. Součástí je exkurze v muzeu.

Na závěr žáci vždy prezentují získané znalosti a dovednosti.

Žáci v programu se seznámí s reálnými předměty, učí se využívat informační potenciál expozic (vyhledávání údajů na informačních panelech, na interaktivních dotykových obrazovkách a infopointech), spolupracují ve skupinách. Program klade důraz na principy místně ukotveného učení – prozkoumávání stálých expozic v hlavní budově Západočeského muzeu v Plzni a v Muzeu na demarkační linii v Rokycanech.

Návaznost na RVP: Dějepis (ŠVP 5.2. Dějepis (D) 8. ročník a ŠVP 5.2. Dějepis (D) 9. ročník) a s vzdělávací oblastí Člověk a společnost.

Cíl programu

Tématický blok č. 1 – Novověk pro 8. ročník – žák vyhledává a analyzuje informace, prostřednictvím didaktických pomůcek (interaktivních ilustrací, map, textů a digitální aplikace) analyzuje a třídí informace. Spolupracuje ve skupinách. Na konci žák stručně shrne získané informace a vybere z nich ty, které mu připadají nejdůležitější. Nástroj hodnocení: ústní „vyzkoušení“ žáka.

Tématický blok č. 2 – Moderní doba pro 9. ročník – žák analyzuje informace prostřednictvím didaktických pomůcek (obrazového a audiovizuálního materiálu a textů), spolupracuje ve skupinách. Na konci žák stručně shrne získané informace a vybere z nich ty, které mu připadají nejdůležitější. Nástroj hodnocení: ústní „vyzkoušení“ žáka.

Forma

Frontální forma pro úvodní část výuky, frontálně individuální a skupinová při práci s interaktivními animacemi

Hodinová dotace

16 vyučovacích hodin

Předpokládaný počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Žáci 8. a 9. ročníku ZŠ, max. počet žáků – 1 třída (přibližně 30 žáků)