Program ke stažení

Materiály a přílohy k programu ke stažení

Nepovinné přílohy – další rozšiřující materiály – Loutkové elementárium

Anotace programu

Program Řekni to loutkou! nabízí žákům se vztahem ke kreativní práci vstup do loutkářského řemesla korunovaný vlastní zkušeností s tvorbou vlastní dřevěné marionety. Časová dotace programu umožňuje exkurzi do historie loutkářství se zaměřením na proměny podoby loutek v prostorách muzea, ovšem většina času je věnována vlastní tvorbě žáků. Pro naplnění definice loutky je na konci programu loutka žáky animována a může se stát i součástí vlastního divadelního představení. Program je přizpůsoben žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Celý program je připraven v duchu inkluzivního vzdělávání a metodika programu je připravena ve spolupráci se speciálním pedagogem.

Cíl programu

Cílem programu je praktické obeznámení žáků se specifickým druhem umění – loutkářstvím – a zprostředkování procesu tvorby vlastní loutky. Výstupem programu je vlastní loutka – dřevěná marioneta – kterou žáci adekvátně prezentují a zasazují ji do souvislostí s příběhem, který své loutce vymysleli.

Forma

Projekt je rozvržen do několika částí, z nichž každá je vedena jinou formou. První část je zasazena do muzea s loutkářskou expozicí (Muzeum loutek, Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi… ), v níž účastníci programu pronikají do atmosféry loutkového divadla a zároveň získávají inspiraci. Druhá část, která probíhá formou skupinové a individualizované výuky, je umístěna přímo do dílny řezbáře, kde mají žáci nejatraktivnější prostředí pro svou tvorbu a zároveň je k dispozici celé zázemí řezbářské dílny. Ve třetí části se žáci vrací do dílny muzea, kterou lze nahradit prostorem školy, a věnují se za asistence edukátora, dokončení loutky, obléknutí a dokončení vzhledu. Ve finální části žáci svou loutku prezentují jak v muzejním divadle, tak na výstavním podstavci.

Hodinová dotace

Program je koncipován jako příměstský tábor nebo tematický týdenní program pro max. 20 žáků s časovou dotací 32 vyučovacích hodin. Původně byl naplánován jako zájmový útvar se stejnou časovou dotací, ale byl upraven, vzhledem k náročné epidemiologické situaci ve školním roce 2020/21, na formát příměstského tábora.

Předpokládaný počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Žáci 6.–7. ročníku ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia se zájmem o výtvarnou kulturu, divadlo, historii nebo animaci a s chutí do kreativní práce a uměleckého vyjádření. Program je určen pro maximálně 20 žáků, přičemž počet žáků je nutné přizpůsobit dostupnému prostoru realizátora a personálnímu obsazení.