Program ke stažení

Materiály a přílohy k programu ke stažení

Nepovinné přílohy – další rozšiřující materiály – Loutkové elementárium

Anotace programu

Pro žáky 2. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií je v průběhu programu připraveno 16 hodin zážitkové výuky (1 hodina = 45 minut) se zaměřením na lokální historii v propojení s loutkovým divadlem. Program Loutková laboratoř II představí loutku jako zprostředkující médium vzdělávání v oblasti poznávání tradic a kultur a budování vztahu k umění, jazyku a řemeslné práci. Program propojí systematický „laboratorní“ postup v poznávání loutky a její svět s nekonečným světem fantazie, který se při práci s loutkou otevírá. Každá z částí programu podporuje rozvoj jiné klíčové kompetence a umožňuje užití jiné techniky učení. Dohromady program poskytuje příklad komplexního poznávání tématu, včetně využití témat průřezových.

Cíl programu

Cílem programu je teoreticko-praktické obeznámení žáků se specifickým druhem umění. Program využívá mnoha mezipředmětových vazeb a kreativní činnost žáků. Zároveň program zvyšuje zájem žáků nejen o výtvarnou a dramatickou činnost, ale také o regionální i širší dějiny. V souvislosti s programem se žáci učí vlastní organizaci času, neboť při výtvarných aktivitách jsou zpraveni o časové dotaci a na základě této informace volí sobě adekvátní náročnost vlastního díla. Jedním z hlavních cílů programu je také naučit žáky poznat umělecké dílo, vyzkoušet si jeho vlastní výrobu a vnímat kolem sebe umění jiných. Program je přizpůsoben věku zúčastněných žáků a jeho výstupem je vlastní umělecké dílo.

Forma

Projekt je rozvržen do několika částí, z nichž každá je vedena jinou formou. První část, jež probíhá v Muzeu loutek v Plzni (lze nahradit regionálním muzeem s expozicí loutkářství), je vedena formou skupinové výuky a formou interaktivní. Druhá část je zasazena do profesionálního Divadla Alfa (lze nahradit jiným loutkovým divadlem), kde specifické prostředí utváří unikátní atmosféru pro skupinovou a individualizovanou výuku. Třetí část probíhá na půdě školy, kde již převažuje samostatná práce žáků. Finální částí je výstava prací žáků, pro kterou lze využít buď školu, muzeum, nebo výstavní síň. Forma programu je prezenční a probíhá ve skupinách za asistence odborných pracovníků a edukátora. Program probíhá celkem ve třech různých prostorách, díky čemuž je téma komplexně a zároveň atraktivně pojato. Muzeum loutek (nebo regionální muzeum s loutkovou expozicí) dokládá u tématu podstatné historické kořeny. Loutkové divadlo (nebo divadlo s hostujícím loutkářským souborem) předkládá žákům praktické využití svých možností a je zároveň plynulým navázáním tradice na současnou kulturní scénu. Žáci přímo při představení a posléze v zákulisí poznávají tajemné prostory divadelní práce a spontánně se učí novým rolím a dovednostem, které následně využívají při vlastní tvorbě.

Hodinová dotace

Program zahrnuje 16 vyučovacích hodin (1 hodina = 45 minut) rozdělených do 3 dílčích bloků, z nichž každý cílí na jiný přístup k tématu. První blok je čtyřhodinový a probíhá v muzeu se zaměřením na loutkářskou kulturu, nebo v regionálním muzeu, která obsahuje loutkářskou expozici. Druhý blok probíhá v loutkovém divadle, nebo v divadle s hostujícím loutkářským souborem a čítá čtyři vyučovací hodiny. Třetí blok je osmihodinový a probíhá přímo ve škole – školním ateliéru/výtvarné dílně – za účasti odborného edukátora.

Předpokládaný počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

1 třída (optimální počet žáků 20), 2. stupeň ZŠ, prima – kvarta víceletých gymnázií; realizováno v prvním ročníku (primě) na Gymnáziu Blovice.