Program ke stažení

Materiály pro 6. ročník ke stažení

Materiály pro 7. ročník ke stažení

Anotace

Program zážitkovou formou seznamuje žáky s obdobím pravěku a středověku.

Žáci 6. ročníků pracují v tematickém bloku Pravěk pro 6. ročník s interaktivní časovou osou k tématu pravěkých dějin, s pojmy a ikonografickými vyobrazeními a s replikami pravěkých artefaktů, a v rámci projektového dne pracují s reálnými předměty z období pravěku, věnují se explikační činnosti na replikách pravěkých drtidel apod.

Žáci 7. ročníků v tematickém bloku č. 2 Středověk pro 7. ročník pracují s animovanými filmy a s interaktivní animovanou knihou vážící se k regionálním dějinám v období středověku, jejichž prostřednictvím je nenásilnou a hravou formou zasadí do historických reálií. Během projektového dne pracují ve stálé expozici Historie s replikami artefaktů i s reálnými předměty z období středověku.

Na závěr žáci vždy prezentují získané znalosti a dovednosti.

Žáci v programu pracují s replikami historických artefaktů i s reálnými předměty, učí se využívat informační potenciál expozice (vyhledávání údajů na informačních panelech, na interaktivních dotykových obrazovkách a infopointech), spolupracují ve skupinách. Program klade důraz na principy místně ukotveného učení – prozkoumávání stálých expozic v hlavní budově Západočeského muzeu v Plzni.

Návaznost na RVP: Dějepis (ŠVP 7.2. Dějepis) a oblast Člověk a společnost.

Cíl programu

Tématický blok č. 1 – Pravěk pro 6. ročník – žák vyhledává a analyzuje informace, prostřednictvím interaktivní časové osy, tabulek s pojmy a ikonografickými vyobrazeními a replik vytváří ilustrovanou mapu dějin. Spolupracuje ve skupinách. Na konci žák stručně shrne získané informace a vybere z nich ty, které mu připadají nejdůležitější. Nástroj hodnocení: ústní „vyzkoušení“ žáka.

Tématický blok č. 2 – Středověk pro 7. ročník – žák analyzuje informace prostřednictvím didaktické pomůcky (obrazového materiálu a pojmů), spolupracuje ve skupinách. Na konci žák stručně shrne získané informace a vybere z nich ty, které mu připadají nejdůležitější. Nástroj hodnocení: ústní „vyzkoušení“ žáka.

Forma

Prezenční (frontální forma pro úvodní část výuky, frontálně individuální a skupinová při práci s interaktivními animacemi).

Hodinová dotace

16 vyučovacích hodin

Předpokládaný počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Žáci 6. a 7. ročníku ZŠ, max. počet žáků – 1 třída (přibližně 30 žáků)